ПТ активности

Документом АТС-а Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 утврђује се политика АТС-а у погледу учествовања лабораторија за испитивање/еталонирање и медицинских лабораторија, као и контролних тела, која самостално обављају аналитичка испитивања која су подршка контролисању, у међулабораторијским поређењима (interlaboratory comparision-ILC) и програмима за испитивања оспособљености (proficiency testing-PT), као и поступање АТС-а у вези са истим.

У складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 лабораторије морају имати утврђен поступак за праћење квалитета резултата испитивања/еталонирања добијених из интернe контроле квалитета (коришћење сертификованих референтних материјала, понављање испитивања/еталонирања истом или различитом методом и др.) и екстерне контроле квалитета (учествовање у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима).

Учествовањем у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима лабораторије доказују своју компетентност корисницима услуга, АТС-у и другим заинтересованим странама.

Из тог разлога АТС редовно и благовремено поставља информације о доступним ПТ шемама које се могу пронаћи у одељку Обавештења о ПТ активностима.